Linux系统中,目录权限默认为755,文件权限默认为644。有的时候目录或者文件不是这样的权限,而我们想将它们设置成默认的权限,如果每个目录下既有子目录,也有文件,手工设置会很麻烦。所以我们通过下面的命令进行递归设置:

方法1

find . -exec sh -c "if [[ -d "{}" ]]; then chmod 755 "{}"; else chmod 644 "{}"; fi" \;

方法2

find ./ -type d -print | xargs chmod 755;
find ./ -type f -print | xargs chmod 644
最后修改:2023 年 08 月 02 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏